Ivisual Interactive
Beeckendael 20
5221 PK ‘s-Hertogenbosch
KVK17136142

Artikel 1. Definities

1.1 Ivisual Interactive is een online winkel en verkoopt Magento extensies/services, welke via www.ivisual.nl bezocht kan worden.

1.2 Deze algemene voorwaarden (hierna: voorwaarden), behorende bij de internetactiviteiten van Ivisual Interactive, zijn in overeenstemming met de in samenwerking met de Consumentenbond opgestelde Algemene Voorwaarden Thuiswinkel en de Gedragsregels Thuiswinkelwaarborg van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie. Deze voorwaarden en gedragsregels staan vermeld op de website www.thuiswinkelwaarborg.nl.

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten gesloten met gebruikmaking van de website www.ivisual.nl, zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden van toepassing.

2.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling geschiedt onder aanvaarding van de toepasselijkheid van deze Voorwaarden.

2.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken. Indien van een onderdeel van deze Algemene Voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

2.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Ivisual Interactive worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Ivisual Interactive ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 3. Overeenkomsten

3.1 Een overeenkomst komt tot stand na aanvaarding door de klant van het aanbod op onze website. Ivisual Interactive is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel aanvullende informatie op te vragen. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, wordt dit onder vermelding van de reden aan de klant medegedeeld.

Artikel 4. Prijzen

4.1 De bij de artikelen genoemde prijzen zijn in euro’s, inclusief BTW. Verzendkosten zijn (tenzij anders vermeld) niet bij de genoemde prijzen inbegrepen. Vóór het sluiten van de overeenkomst wordt de totaalprijs incl. verzendkosten via onze website gecommuniceerd.

4.2 De verzendkosten van bestellingen binnen Nederland en andere landen buiten Nederland kunt u terugvinden op onze website.

4.3 Ivisual Interactive kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke invoer-, zet- of drukfouten. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 5. Betalingen

5.1 Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan de bestelling van een klant kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld. Na het plaatsen van een bestelling ontvangt de klant direct een bevestiging per e-mail met daarin de totale kosten, inclusief verzendkosten, vermeld. Betaling geschiedt altijd geheel vooraf in een der volgende vormen:

a) iDEAL: Als u bankiert via Internet bij de Rabobank, ABN AMRO, SNS Bank of ING (Postbank.nl), kunt u via onze site op een veilige manier elektronisch de betaling van uw bestelling regelen. Een elektronische betaling via Internet is te vergelijken met een PIN-betaling in een winkel. Na het plaatsen van uw bestelling, kiest u voor de betaalmethode iDEAL en kunt u kiezen voor de bank waarbij u online bankiert. U volgt dan de procedure die u gewend bent met betalingen via internetbankieren. In principe wordt de betaling dezelfde werkdag nog verwerkt. Voor meer informatie klikt u op: iDeal

b) Eenmalige machtiging/incasso: Uw betaling wordt automatisch van uw bank- of girorekening geïncasseerd. Zodra de betaling op onze bankrekening is bijgeschreven, wordt uw bestelling aan u verzonden.

Indien u betaalt met genoemde betaalmethode onder a) zal de verwerking van de betaling verlopen via de Internetkassa van iDeal.

c) Direct en online door middel van een betaling met een cadeau- of tegoedbon, uitgegeven door Ivisual Interactive. Een waarde- of tegoedbon van Ivisual Interactive is overdraagbaar en onbeperkt geldig. Een tegoedbon wordt online verzilverd, zodat de koper direct weet of de betaling wordt goedgekeurd.

5.2 De klant geeft Ivisual Interactive toestemming alle handelingen te verrichten die nodig zijn om betaling te laten plaatsvinden op de door de klant gekozen betalingswijze.

Artikel 6. Levering

6.1 Ivisual Interactive streeft ernaar om bestellingen binnen 2 werkdagen na ontvangst van de betaling ter verzending aan te bieden. Hiertoe is Ivisual Interactive echter niet verplicht.

6.2 De uiterste leveringstermijn is 30 dagen na plaatsing van de bestelling, uitgezonderd bestellingen waarbij de klant zelf heeft aangegeven deze later te willen ontvangen. Indien het niet mogelijk blijkt een bestelling binnen 30 dagen te leveren wordt de klant daarover tijdig geïnformeerd en heeft hij het recht zijn bestelling kosteloos te annuleren.

6.3 Een bestelling wordt door ons niet verzonden indien deze niet compleet verzonden kan worden, tenzij hier overleg met de klant over heeft plaatsgevonden. Indien de bezorging hetzij door (tijdelijk) niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk zeven (7) werkdagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren. Ivisual Interactive zal in dat geval voor terugbetaling zorgdragen.

6.4 Afwijkingen in kleur-, type-, tekst-, afbeelding en/of prijswijzigingen voorbehouden. Aangeboden goederen en/of diensten worden zoveel mogelijk duidelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld en/of beschreven en zo volledig als de redelijkheid vereist.

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud

De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien de klant al hetgeen de klant op grond van de ter zake van de geleverde producten gesloten overeenkomst(en) aan Ivisual Interactive verschuldigd is, heeft voldaan.

Artikel 8. Ruilen van artikelen

Wij doen er alles aan om via onze website te informeren over de artikelen. Mocht een artikel desondanks niet aan uw verwachting voldoen, dan kan deze geruild worden (alleen mogelijk mits de seal niet verbroken is!). Indien u uw bestelling vooruit betaald heeft, worden de te ruilen goederen verrekend met de nieuwe goederen. Lees hiervoor onze instructies bij ruilingen:

8.1 Artikelen, die u via www.ivisual.nl.nl heeft gekocht, kunnen zonder opgaaf van redenen worden geruild en/of retour genomen, mits:

-Deze artikelen binnen uiterlijk 7 werkdagen na ontvangst op het afleveradres voor retour te zijn ontvangen.

-De artikelen nog in originele staat van verzending zijn en voorzien zijn van originele verpakking (nieuwe gesealde artikelen mogen niet verbroken zijn!!).

-Artikelen die u in de uitverkoop met een korting van 70% of meer heeft gekocht mogen uitsluitend geannuleerd worden conform artikel 11 en NIET geruild worden. Bij aankoop van een artikel met een korting van 70% of meer, wordt u er bij het plaatsen van uw bestelling op geattendeerd dat het een uitverkoop artikel betreft dat niet geruild mag worden.

-De artikelen, welke voor ruiling aangemeld zijn, moeten per omgaande, doch uiterlijk binnen 7 werkdagen na ontvangst van de bestelling op het bezorgadres aan ons teruggezonden zijn.

In alle gevallen dienen de instructies voor het terugzenden zoals u die ontvangt bij het aanmelden van uw ruiling exact te worden gevolgd.

Artikel 9. Klachten

Klacht met betrekking tot levering van uw bestelling
9.1 Wij doen er alles aan om een perfect product te leveren. Na ontvangst van uw bestelling dient u de geleverde goederen onmiddellijk te inspecteren en daarbij gebleken gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden.
Mocht een artikel niet geleverd zijn conform uw bestelling of niet voldoen aan de omschrijving op onze website, dient u dit per omgaande aan ons te melden. Dit kan d.m.v. het sturen van een e-mail aan info@ivisual.nl.

Mocht de geboden oplossing niet aan uw verwachting voldoen dan kunt u de volledige bestelling binnen 7 werkdagen, zonder bijkomende kosten, annuleren. Het reeds betaalde bedrag zal direct, nadat wij het artikel retour hebben Klacht met betrekking tot kwaliteit van de artikel(en).

9.2 Indien u een klacht heeft over een artikel wat u bij ons heeft gekocht, zouden wij dit graag van u vernemen. U kunt een mail sturen aan info@ivisual.nl.

9.3 Het terugzenden van de als klacht aangemelde artikelen dient per post te geschieden en deze dienen te allen tijde voldoende te worden gefrankeerd. Indien u uw zending niet (voldoende) frankeert, brengen wij u administratiekosten à € 4,95 in rekening én de kosten in rekening welke ons door TNT Post in rekening gebracht worden voor het bezorgen van ongefrankeerde zendingen (vanaf € 14,00). Indien u uw zending niet (voldoende) frankeert, betekent dit dat deze kosten minimaal € 18,95 zullen bedragen. Deze kosten zullen ingehouden worden op de creditnota van de als klacht aangemelde artikelen.

Wij zullen het probleem zo spoedig mogelijk in overleg met u oplossen. Teneinde de afhandeling van uw klacht soepel te laten verlopen, verzoeken wij u onze aanwijzingen strikt op te volgen.

Artikel 10 Conformiteit en Garantie

De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

Artikel 11. Annulering van uw bestelling

Iedere bestelling kan, zonder aanbetaling van een boete en zonder opgave van redenen, mits nog niet verzonden of doorgestuurd naar ons magazijn, binnen 24 uur nadat u de bestelling heeft geplaatst, worden geannuleerd. Wij verzoeken u daartoe een e-mail te sturen aan info@ivisual.nl. Uw orderannulering zal per e-mail bevestigd worden. Zodra uw verzoek tot annulering door ons bevestigd is, mag u deze als ontvangen beschouwen. Indien u uw geannuleerde bestelling reeds heeft voldaan, restitueert Ivisual Interactive het betaalde bedrag uiterlijk binnen dertig (30) dagen, Ivisual Interactive zal in dat geval voor spoedige terugbetaling zorgdragen.

Artikel 12. Herroepen

12.1 De koper heeft, conform de wet koop op afstand, het recht om de bestelling binnen zeven werkdagen na ontvangst (uitsluitend de gehele) bestelling te herroepen, zonder aanbetaling van een boete en zonder opgave van redenen. De koper heeft dan ook mogelijkheid om het orderbedrag, mits reeds voldaan, gerestitueerd te krijgen. Ivisual Interactive crediteert in dit geval ook de reeds in rekening gebrachte kosten voor de levering op het bezorgadres.
12.2 Hiertoe dient u binnen 7 werkdagen na ontvangst op het afleveradres contact op te nemen met info@ivisual.nl. In deze e-mail dient u uw naam, ordernummer en (indien van toepassing) uw bankgegevens te vermelden. Tevens geeft u aan dat u uw order wenst te annuleren conform de wet koop op afstand. Mits uw verzoek voldoet aan het bovenstaande, ontvangt u binnen 2 werkdagen een bevestiging met het adres waarnaar u uw bestelling kunt retourneren.
12.3 Uiterlijk binnen 7 werkdagen na ontvangst op het afleveradres dient de kleding teruggestuurd te worden voor rekening van de klant. U ontvangt een bevestiging per e-mail zodra wij uw zending hebben ontvangen en afgehandeld. Mits voldaan, vindt restitutie van het volledige orderbedrag uiterlijk binnen dertig (30) dagen na de bevestiging van ontvangst van uw bestelling door Ivisual Interactive plaats.
12.4 Het recht op herroeping vervalt om het moment dat niet volledig aan alle voorwaarden van artikel 11 wordt voldaan. In dit laatste geval zal uw terugzending dan beschouwd worden als een ruiling conform artikel 8 van onze voorwaarden.

Artikel 13. Bestellingen/communicatie
Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en Ivisual Interactive, dan wel tussen Ivisual Interactive en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de klant en Ivisual Interactive, is Ivisual Interactive niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of bewuste roekeloosheid van Ivisual Interactive.

Artikel 14. Overmacht

Ivisual Interactive heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling van een klant op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk aan de klant mee te delen en zulks zonder dat Ivisual Interactive gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

Artikel 15. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

15.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

15.2 Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over onze producten of diensten. Neemt u dan zo snel mogelijk contact met ons op, liefst per e-mail via: info@ivisual.nl. Uiterlijk binnen 30 dagen zullen wij op uw klacht reageren. Komen we er samen niet uit, dan kunt u – tegen betaling van € 25,00 klachtgeld – uw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie Thuiswinkel, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag, telefoonnummer: 070-3105310. Deze onafhankelijke commissie doet een uitspraak over het geschil. De uitspraak van de commissie is bindend. Wordt u (gedeeltelijk) in het gelijk gesteld, dan wordt het klachtgeld (gedeeltelijk) aan u terugbetaald.

15.3 Geschillen tussen partijen kunnen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

15.4 Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard:

-zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven,

-zullen Ivisual Interactive en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.

Ivisual Interactive
Beeckendael 20
5221 PK ‘s-Hertogenbosch
KVK17136142
Internet www.ivisual.nl
KvK 17136142

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze voorwaarden mag worden gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid zonder schriftelijke toestemming van Ivisual Interactive.